Ako finančná kríza (ne)zasiahla cudzineckú políciu

Autor: Ľubomír Smetana | 27.8.2012 o 7:24 | Karma článku: 8,93 | Prečítané:  2484x

Počas aktívnej služby som pracoval zopár rokov na cudzineckej polícií a prešiel viacerými funkciami. Niektoré skutočnosti však  nedokážem pochopiť doteraz.  Nedá mi nenapísať niečo o tom, ako sa vykonávajú kontroly pred povolením pobytu cudzincom alebo pri obnove pobytov. Zvlášť v súčasnom období, keď z každej strany počujem slová kríza, nedostatok peňazí, nutnosť šetriť a pod.  

Každý cudzinec je povinný pri podaní žiadosti o udelenie pobytu na území SR,  ako aj pri obnovene pobytu preukázať zabezpečenie ubytovania. Akým dokladom zabezpečenie ubytovania cudzinec preukazuje je uvedené v § 122 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. K takémuto ubytovaniu musí byť ešte doložený aj list vlastníctva majiteľa bytu a doklady nesmú byt staršie ako 90 dní. (to len pre ozrejmenie čítajúcich DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV).

Tvorcov nového zákona treba pochváliť za snahu odstrániť rôzne špekulatívne, resp. podvodné konania žiadateľov o pobyt sprísnením požiadavky, aby doklady boli overené, t. j. overenie podpisov notárom, prípadne matrikou. Prejdime ale k podstate  môjho článku „Prečo si myslím, že cudzineckú políciu nezasiahla kríza a rozhodnutia vedúcich pracovníkov sú nehospodárne?"

Jedná sa o vykonávanie previerok ubytovania cudzincov policajtmi oddelenia cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP PZ) pred povolením alebo počas obnovovania ich pobytu na území SR. Situáciu poznám a obdobne to funguje na všetkých OCP PZ  v SR. Po prijatí žiadosti vydá riaditeľ OCP PZ úlohu na vykonanie kontroly ubytovania a tieto úlohy dávajú takmer  na 100% žiadosti. Kontrola sa netýka žiadateľov o pobyt na účel štúdia.  Zo zákona sa pre týchto žiadateľov  potvrdenie o ubytovaní nevyžaduje a kontrola sa nevykonáva. Väčšina kontrol je u cudzincov žiadajúcich o pobyt na účel  podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny atď. Cudzinci žiadajúci o prechodný pobyt na účel štúdia môžu bývať aj pod mostom a to je tvorcom zákona jedno. Takže o znevýhodňovaní cudzincov pri predkladaní ubytovania nemôže byť ani reč.

Uvádzam príklad:

Na OCP PZ Bratislava je k dnešnému dňu prijatých okolo 7000 žiadostí žiadajúcich o pobyt alebo o zmenu ubytovania atď. Na 90% z nich je daná  úloha vykonať kontrolu ubytovania. Pýtam sa prečo? Nepostačuje tvorcom zákona, ak cudzinec predloží k žiadosti  list vlastníctva, že je majiteľ uvedeného bytu? Ako  ešte inak potvrdí pri kontrole policajtom OCP PZ, že byt je v jeho vlastníctve? Odpoveďou na otázku policajta vykonávajúceho kontrolu ,,ste vlastníkom bytu" - iná odpoveď než áno nezaznie.  Cudzinec predsa k dokladom doložil list vlastníctva vydaný štátnym orgánom - Katastrom nehnuteľností. Myslím si, že ani jeden cudzinec, ktorý je majiteľ bytu nemá dôvod falšovať túto listinu. Ak ma polícia pochybnosti, mali by pravosť listiny preverovať na katastri, ale nie kontrolou majiteľa bytu.  Obdobne majiteľ nehnuteľnosti odpovie na otázku policajta ,,či poskytne alebo poskytuje ubytovanie takým a takým cudzincom" - áno, veď som uzatvoril nájomnú zmluvu s cudzincom (dal som čestné prehlásenie) a overil podpis. Úloha splnená, previerka vykonaná, problémom je len tých pár stoviek kilometrov najazdených služobným autom, ktoré nejazdí na vodu a nádrž sa neplní zdarma pri potoku, ale sa plní  benzínom (príp. naftou) a naplnenie treba zaplatiť. Ako inak, samozrejme z peňazí daňových poplatníkov. V konečnom dôsledku môžeme byť radi, že nás to vyšlo tak málo, lebo veľa krát sa kontrola opakuje aj 2 - 3 krát. Prečo? No jednoducho nie všetci sedia doma od šiestej rána do desiatej večer, chodia do práce, dovolenky a podobne. Preto je potrebné cestu na spomínanú kontrolu ubytovania absolvovať aj niekoľko krát. Podstatné je, že naša bezpečnosť polícii nie je ľahostajná. Veľa majiteľov bytov zostáva v šoku, nakoľko toto všetko už raz uviedli v nájomnej zmluve alebo čestnom vyhlásení o zabezpečení ubytovania pre cudzinca.

Stále nechápem dôvod vykonávania takýchto kontrol, keď policajti nemajú právomoc vstupovať do obydlia. Ak ich majiteľ nehnuteľnosti nepustí do bytu alebo domu, aby zistili, či je byt, dom obývateľný opäť sa míňali kilometre zbytočne. Tvrdím, že u 80% kontrol sa do bytov nedostanú. Policajti tak reálne nezistili nič, iba sa povozili na služobných vozidlách a oddýchli si tak od náročnej práce, ktorú nechce vykonávať v Bratislave nikto. Môžem tvrdiť, že v Policajnom zbore nie je náročnejšia práca, ako je táto s cudzincami. Medzi OCP PZ Bratislava a ostatnými OCP PZ sú veľké rozdiely a pritom sú to rovnaké oddelenia. Na OCP PZ Bratislava je 70% pobytov celej Slovenskej republiky a plat policajta napríklad v Banskej Bystrici, ktorý má 15 žiadosti je rovnaký, ako plat policajta v Bratislave, ktorí má 150 žiadosti. Tak mi ukážte policajta, ktorý by išiel pracovať na OCP PZ Bratislava. Prečo sa vedenie ÚHCP P PZ nad takouto situáciou nezamýšľa? Prečo nevytvára rovnaké pracovné podmienky všetkým policajtom OCP PZ? Na tieto otázky nechceli bývali funkcionári ako bol policajný prezident Spišiak a minister Lipšic reagovať. Tak isto o tom vedia aj policajné odbory ale predseda si varí svoju kašu len pre seba a policajti OCP PZ sú mu ľahostajní. Policajti OCP PZ Bratislava sú v nevyhovujúcich priestoroch a preto prosím cudzincov o to, aby boli tolerantnejší na týchto policajtov, ktorí vybavia počas stránkových hodín niekedy i viac ako 400 cudzincov. Ich práca je namáhavá a veľmi náročná. Najsmutnejšie na celej situácií je však to, že nemajú podporu od svojich nadriadených. Za štyri roky môjho pôsobenia vo funkcii na tomto pracovisku, ak bol riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície alebo jeho zástupcovia na návšteve tohoto oddelenia dva krát, tak je to veľa. Najhoršie na tom je, že  tí istí funkcionári sú stále na riadiacich pozíciách  a stále sa s tým nič nerobí a situácia je stále rovnaká.

Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že na OCP PZ Bratislava bolo od  01. 01. 2012 dodnes podaných okolo 7000 žiadosti (dá sa to preveriť štatisticky úplne presne) a z toho určených len 70% na vykonanie kontrol ubytovania je to 4900 kontrol. Za prvé OCP PZ nie sú dostatočne vybavené policajtmi a tieto všetky kontroly vykonávajú niekedy traja - štyria policajti. Nechápem, ako to môžu všetko  stíhať v stanovených lehotách. Týmto policajtom patrí všetka česť a čudujem sa, že sa z toho ešte nezbláznili. Na vykonanie jednej kontroly ubytovania potrebuje policajt cca 3-4 hodiny. Je potrebné si uvedomiť a zrátať, koľko času to zaberie z ich pracovnej  doby. Za tento čas môžu vykonávať niečo iné, užitočnejšie. Na to, aby mohli vykonať tieto kontroly ubytovania sú potrebné autá a pohonné hmoty. Za priemernou kontrolou potrebuje policajt urobiť minimálne 50 kilometrov. Ak vykonajú 4900 kontrol, krát 50 kilometrov rovná sa  245.000 tisíc kilometrov na jedno oddelenie. Tieto kilometre sa rovnajú opotrebovaniu jedného auta, ktoré stojí cca 20.000 €.

Na prehľad uvediem, koľko  je to litrov pohonných hmôt.  Počet najazdených kilometrov 245.000  krát spotreba 7 litrov sa rovná  17.150 litrov benzínu alebo nafty. Za 17.150 litrov benzínu krát 1,50 € priemerná cena za liter, sa to celé rovná 25.725 €. Toto je len minimálny priemer na OCP PZ Bratislava. Kde sú ostatné OCP PZ v rámci Slovenskej republiky. Skúsme sa však zamyslieť nad tým, že by tieto finančné prostriedky mohli byť efektívne využité napr. pre účely detských domovov, zariadení sociálnych služieb, nemocníc a atď.

Tvrdenie, že je potrebné preverovať bezpečnosť štátu je na smiech. Preverovaním ubytovania, teda kontrolou majiteľa bytu alebo otázkou majiteľovi bytu či vystavil potvrdenie o ubytovaní štát na bezpečnosti nezíska. Myslím, že  bezpečnosť štátu sa preveruje úplne inak a to podľa registrov trestov z domovských štátov cudzincov a registrom trestov Slovenskej republiky alebo cestou SIS. Bezpečnosť štátu sa nepreveruje u študentov, ktorí žiadajú na území SR o pobyt na účel štúdia. Dosť veľa študentov prichádzajúcich zo zahraničia má viac ako 30 rokov a preto sa mi tu črtá otázka, či aj títo nemôžu byť hrozbou pre štát?

Za môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľa OCP PZ Bratislava, mi  zamestnanci odboru kontroly od pána Spišiaka a pána ministra dávali za vinu, že sme nevykonávali vo všetkých žiadostiach kontroly ubytovania. Z tohto záveru a vyjadrenia kontroly som sa smial ešte veľmi dlho. Moje vysvetlenia, že dávať kontrolu na trojmesačné alebo aj desať ročné dieťa pri zlúčení rodiny je zbytočné, žiaľ neakceptovali. Že sa míňali a míňajú finančné prostriedky štátu zbytočne len tak, ich nezaujímalo. Toto by som dal zosobniť práve takýmto policajtom, aby si uvedomili, že peniaze daňových poplatníkov sa dajú využiť aj inak. Práve mojím  uváženým rozhodovaním o kontrolách ubytovania, som ušetril štátu nemalé finančné prostriedky. Ešte, že cudzinci nemenia ubytovanie každý mesiac. To by mohli oddelenia cudzineckej polície PZ premenovať na oddelenia ubytovacej kontroly PZ. Preto nezmyselné opakovanie kontrol, ktoré sú pre udelenie pobytu nepodstatné, by mali skončiť.

V súčasnej dobe „dobe krízy", by sa mali na úrade hraničnej a cudzineckej polície PZ (ďalej len ÚHCP P PZ) nad týmto nežiaducim stavom intenzívne zamyslieť a niečo pozitívne a efektívne v novele zákona vymyslieť. Veď práve títo páni z UHCP P PZ v tvorbe nezmyselných usmernení by mohli boli majstri sveta. To čo dokážu oni vymyslieť nemá vo svete konkurenciu.

Myslím si, že cca 46.000 € premárniť štátu len tak jedným oddelením cudzineckej polície v Bratislave je dosť silná káva. Keby tieto finančné prostriedky boli radšej použité na rekonštrukciu OCP PZ Bratislava vzhľadom na to, že tam nie sú vytvorené vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov (policajtky  by tak mohli mať aj dve toalety na tomto oddelení a nie vystávať radu na toaletu tak, ako keď cudzinci stoja pred otvorením oddelenia). Prípadne by mohli byť tieto finančné prostriedky  použité na platy pre lekárov, učiteľov a pod. Určite by sa tieto financie mohli využiť kvalitnejšie  a hospodárnejšie. Toto je uvedený len jeden z množstva príkladov, kde by sa dalo pomôcť ušetriť nemalé množstvo finančných prostriedkov. Preto verím, že staro-nový pán minister dohliadne na to, kde a akým spôsobom  majú zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky šetriť finančnými prostriedkami a tak pomôcť zlepšiť náročnú prácu príslušníkov PZ SR.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.


Už ste čítali?